นางสาวสุนันณ์ธิชา งามทรง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 13/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085718XXXX
 • Facebook : -
 • Email : supranee.nga@crruac.th
 • Website : -

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่ายางหลวง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6481
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 092951
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่