สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
1 0 1 1
ป.1 2 5 7 1
ป.2 7 3 10 1
ป.3 6 4 10 1
ป.4 6 1 7 1
ป.5 1 2 3 1
ป.6 1 1 2 1
อ.2 0 7 7 1
อ.3 7 5 12 1
รวม 31 28 59 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 2 5 7 นางสาวอริสา พันธ์เกตุ
ป.2/1 8 3 11 นางอรุณศรี คำปุ๊
ป.3/1 6 4 10 นางอรุณศรี คำปุ๊
ป.4/1 6 1 7 นางสาวสุนันณ์ธิชา งามทรง
ป.5/1 1 2 3 นายทรงพล วงค์เป็ง
ป.6/1 1 1 2 นายทรงพล วงค์เป็ง
อ.2/1 0 7 7
อ.3/1 7 5 12 นางสาวอรอุมา ใจ๋ใจ
รวม 31 28 59